Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid Assurantiekantoor Tekelenburg & Advocaat v.o.f., handelend onder de naam Tekelenburg & Advocaat, gevestigd te (3925 KC) Scherpenzeel aan de Dorpsstraat 251, hierna te noemen: “Tekelenburg & Advocaat”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Tekelenburg & Advocaat en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor Tekelenburg & Advocaat werkzaam zijn.

De wederpartij van Tekelenburg & Advocaat is degene aan wie Tekelenburg & Advocaat enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tekelenburg & Advocaat gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Tekelenburg & Advocaat gesloten overeenkomsten waarbij Tekelenburg & Advocaat zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- en andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Tekelenburg & Advocaat zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Tekelenburg & Advocaat slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Tekelenburg & Advocaat en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

2.1 Aanbiedingen en offertes van Tekelenburg & Advocaat zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.2 Aan Tekelenburg & Advocaat verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspannings-verplichtingen van Tekelenburg & Advocaat, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.3 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Tekelenburg & Advocaat een opdracht, waaronder mede een (verzekerings-)aanvraag wordt verstaan, schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Tekelenburg & Advocaat is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten of gedane (verzekerings-)aanvragen zonder opgave van redenen te weigeren.

2.4 In het geval opdrachtgever per emailbericht enige (verzekerings-)aanvraag heeft gedaan en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Tekelenburg & Advocaat heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Tekelenburg & Advocaat wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te verwittigen dat het bericht (de medewerker van) Tekelenburg & Advocaat heeft bereikt.

2.5 Digitale, al dat niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Tekelenburg & Advocaat aan opdrachtgever verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Tekelenburg & Advocaat gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Tekelenburg & Advocaat het tegendeel blijkt.

Artikel 3: Inschakeling derden

3.1 Het is Tekelenburg & Advocaat toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Tekelenburg & Advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Tekelenburg & Advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 4: Honorarium en betaling

4.1 Tekelenburg & Advocaat geeft in haar aanbieding of offerte aan op welke wijze haar honorarium wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen (premie)bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen. Over het afgesproken uurtarief zal opdrachtgever BTW verschuldigd zijn, indien de werkzaamheden van Tekelenburg & Advocaat bestaan uit advisering, waarbij er zijdens opdrachtgever geen intentie bestaat om (via bemiddeling van Tekelenburg & Advocaat) een (verzekerings-)product af te sluiten. Afhankelijk van het product, kan opdrachtgever naast het honorarium aan Tekelenburg & Advocaat, aan de verzekeringsmaatschappij assurantiebelasting en/of administratiekosten verschuldigd zijn.

4.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen e/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Tekelenburg & Advocaat is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Tekelenburg & Advocaat beïnvloeden.

4.3 Betalingen door de opdrachtgever dienen bij aanvang en bij mutaties te worden gedaan binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Tekelenburg & Advocaat voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Bij prolongatie dient de factuur van Tekelenburg & Advocaat door opdrachtgever te worden betaald vóór de vervaldatum van de verzekeringsperiode. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen van aan hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Tekelenburg & Advocaat, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.

4.4 Verrekening door de opdrachtgever van de door Tekelenburg & Advocaat gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Tekelenburg & Advocaat uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

4.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijkt om het openstaande bedrag aan Tekelenburg & Advocaat te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief.

4.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.7 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Tekelenburg & Advocaat aanleiding geeft, is Tekelenburg & Advocaat bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 5: Termijnen

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Tekelenburg & Advocaat opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 6: Medewerking door de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd binnen de door Tekelenburg & Advocaat gestelde termijnen en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Tekelenburg & Advocaat die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Tekelenburg & Advocaat verschafte informatie. Opdrachtgever verplicht zich om polissen en andere contracten zelf te controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit. Opdrachtgever zal Tekelenburg & Advocaat ommegaand informeren over wijzigingen in zijn persoonlijke situatie, die van invloed kunnen zijn op de verleende diensten van Tekelenburg & Advocaat.

6.2 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Tekelenburg & Advocaat zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie-)verplichtingen heeft voldaan, is Tekelenburg & Advocaat bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

6.3 Indien aan opdrachtgever voorlopige dekking is verleend, vervalt deze automatisch indien opdrachtgever niet of niet tijdig het door Tekelenburg & Advocaat verstrekte aanvraagformulier voor de definitieve dekking door de verzekeringsmaatschappij heeft geretourneerd.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Tekelenburg & Advocaat

7.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Tekelenburg & Advocaat alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Tekelenburg & Advocaat bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het gedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tekelenburg & Advocaat wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

7.2 In het geval de in artikel 7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Tekelenburg & Advocaat in een specifiek geval geen dekking verleend, is de in de aansprakelijkheid, contractueel en buitencontractueel, van Tekelenburg & Advocaat alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Tekelenburg & Advocaat bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium, dan wel, het door de verzekeraar via de premie in rekening gebrachte bedrag.

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.4 Tekelenburg & Advocaat is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen of voor schade als gevolg van verval van (een voorlopige) dekking.

7.5 Tekelenburg & Advocaat is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Tekelenburg & Advocaat gebruikte software of andere computerprogramma-tuur, tenzij deze schade door Tekelenburg & Advocaat kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

7.6 Tekelenburg & Advocaat is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Tekelenburg & Advocaat verzonden
(e-mail)berichten Tekelenburg & Advocaat niet hebben gereikt.

7.7 Tekelenburg & Advocaat is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit
uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Tekelenburg & Advocaat, afgesloten verzekeringen of voorzieningen niet of niet tijdig heeft voldaan.

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Tekelenburg & Advocaat voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of roekeloosheid van haar ondergeschikten.

7.9 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Tekelenburg & Advocaat indien Tekelenburg & Advocaat na ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen jegens de opdrachtgever. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Tekelenburg & Advocaat is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Tekelenburg & Advocaat redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Tekelenburg & Advocaat ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Tekelenburg & Advocaat geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Tekelenburg & Advocaat kan worden gevergd.

Artikel 9: Opzegging

9.1 Beide partijen kunnen een opdracht of overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Artikel 10: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

10.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

10.2 Door de opdrachtgever aan Tekelenburg & Advocaat verstrekte persoonsgegevens zullen door Tekelenburg & Advocaat niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailings e.d., behoudens voor zover Tekelenburg & Advocaat op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Tekelenburg & Advocaat, zal Tekelenburg & Advocaat de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Tekelenburg & Advocaat is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Tekelenburg & Advocaat is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.007523. Enig geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever hetzij voor bindend advies worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij aan de burgerlijke rechter. Tekelenburg & Advocaat conformeert zich op voorhand niet aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Tekelenburg & Advocaat in verband met door Tekelenburg & Advocaat verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.